Όροι Χρήσης

O εκπαιδευτικός ιστότοπος musiclearn.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες του συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής.

Ο δικτυακός τόπος musiclearn.gr (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου») υπακούει στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια τoυ musiclearn.gr. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του musiclearn.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο musiclearn.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τoυ musiclearn.gr. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Το musiclearn.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η ιστοσελίδα δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού της τόπου.

Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την ιστοσελίδα «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Δεοντολογία Μελών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που ο δικτυακός τόπος παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο δικτυακός τόπος, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του.

Σε περίπτωση ο δικτυακός τόπος λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών). 

Ο χρήστης/μέλος του δικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ίδιος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. 

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί ο δικτυακός τόπος ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών που παρέχονται.

Πολιτική Απορρήτου

Μέσω του ιστοτόπου μας, γίνεται συλλογή δεδομένων (περιγράφονται παρακάτω, αλλά πρόκειται για βασικές πληροφορίες όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP κ.λπ.) για να σας παρέχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενό μας, να μετράμε την επισκεψιμότητά μας και για να παρουσιάζουμε διαφημίσεις. Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ αυτά τα δεδομένα σε κανέναν εκτός αν συμφωνείτε ρητά να το πράξουμε. Εκτιμούμε το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικότητας και θα συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες σας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας.

Περιεχόμενα

 • Η δέσμευσή μας
 • Ποια είναι η νομική βάση για την συλλογή των πληροφοριών
 • Τι πληροφορίες συλλέγονται
 • Πώς συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες
 • Πώς χρησιμοποιούνται αυτές τις πληροφορίες
 • Πόσο καιρό αποθηκεύονται οι πληροφορίες
 • Με ποιον μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες
 • Τι θα συμβεί αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας
 • Πώς να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας
 • Άσκηση των Δικαιωμάτων σας
 • Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η δέσμευσή μας

Πιστεύουμε ότι έχετε το δικαίωμα να μάθετε πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας, και αυτό ακριβώς σας παρέχουμε σε αυτή τη σελίδα. Η παρούσα ειδοποίηση ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται ή υποβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στον δικτυακό τόπο μας.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε ώστε να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Για να αποτρέψουμε την κακόβουλη πρόσβαση στα δεδομένα σας και να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την καθαρότητα των δικών μας δεδομένων διασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή χρήση τους, έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο μας, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιούνται όλες οι πρόσφορες τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσουμε την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Ποια είναι η νομική βάση για την συλλογή των πληροφοριών

Ο ιστότοπος μας είναι ένας ελεγκτής δεδομένων (“controller”) στο βαθμό που:

α) τοποθετεί cookies ή επιτρέπει να τοποθετούνται cookies από τρίτους στη συσκευή των επισκεπτών,

β) ανακτά πληροφορίες που είναι προσωπικά δεδομένα τους σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR,

γ) καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, προκειμένου οι Συνεργάτες μας να μπορούν να μετρήσουν την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων μας αλλά και να εμφανίσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά των επισκεπτών μας (“συμπεριφορική” ή “εξατομικευμένη” διαφήμιση).

Τι πληροφορίες συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα ψηφιακά αναγνωριστικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται “προσωπικά δεδομένα” σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο που εφαρμόζεται στην προστασία δεδομένων.

Ειδικότερα, για την παροχή των υπηρεσιών μας βασιζόμαστε κυρίως σε τρίτους Συνεργάτες και Προμηθευτές (“third-party technology vendors”) που διαθέτουν τεχνολογίες οι οποίες τους επιτρέπουν να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη συσκευή σας, κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα που αποτελεί μέρος του ιστότοπού μας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος Προμηθευτής είναι η Google (δείτε εδώ πως χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στις ιστοσελίδες μας γενικά περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης σας και οι ρυθμίσεις του.
 • Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, το μοντέλο της συσκευής και τον τύπο της συσκευής
 • Διεύθυνση IP της συσκευής ή του υπολογιστή σας
 • Οι ιστοσελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε και η ημερομηνία / ώρα των επισκέψεων
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να προσθέσουμε άλλες πληροφορίες στο προφίλ σας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας (για παράδειγμα, τα ενδιαφέροντά σας). Όπως συμβαίνει με όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε, αυτό θα παραμείνει ιδιωτικό και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν κάνετε εγγραφή για δημιουργία λόγαριασμού χρήστη, ή όταν συμπληρώνετε μια φόρμα επικοινωνίας για να μας στείλετε ένα σχόλιο ή όταν αποθηκεύετε περιεχόμενο προς δημοσίευση, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας. Αυτή τη διεύθυνση email δεν θα την κοινοποιήσουμε ποτέ σε κανέναν Συνεργάτη και θα την χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για να σας ενημερώνουμε είτε για απαντήσεις στο σχόλιό σας είτε για το άρθρο που ζητήσατε να δημοσιεύσουμε.

Πώς συλλέγονται οι πληροφορίες

Οι Συνεργάτες και οι Προμηθευτές Τεχνολογίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε συλλέγουν πληροφορίες χρηστών μέσω της χρήσης κώδικα (“tags”), cookies και άλλων τυποποιημένων τεχνολογιών ιστού.

Για παράδειγμα, τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται κατά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστοστόπου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να γνωρίζουμε ποιες σελίδες ή υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς αλλά και για λόγους προβολής διαφημίσεων. Για περισσότερα σχετικά με τα cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies του ιστοτόπου μας.

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά:

 • με την πλήρη φόρτωση και εμφάνιση μιας εκ των ιστοσελίδων μας, για την μέτρηση της επισκεψιμότητας
 • πριν από την εμφάνιση μιας διαφήμισης, για να καθοριστεί το είδος και το μέγεθος του δημιουργικού
 • μετά την εμφάνιση μιας διαφήμισης, για την παροχή αναφορών στους διαφημιζόμενους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τρίτοι Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας μας συλλέγουν πληροφορίες χρηστών, παρακαλούμε δείτε τις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου τους στην ενότητα “Άσκηση των Δικαιωμάτων σας”.

Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες

Οι πληροφορίες που συλλέγονται, με κάθε επίσκεψη σας σε μια από τις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να αποφύγουμε την κακόβουλη χρήση των πόρων του ιστοτόπου μας και τις αυτοματοποιημένες επιθέσεις.
 • Για την αυτοματοποιημένη αλλαγή του προσωπικού κωδικού σας στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπό μας.
 • Να σας ενημερώνουμε για νέο περιεχόμενο ή για αλλαγές σε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει, όπως για παράδειγμα απαντήσεις σε ένα σχόλιο που έχετε δημοσιεύσει σε ένα άρθρο μας.
 • Να έχουμε γνώση και να αναλύουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας, να αναλύουμε στοιχεία προφίλ ή συμπεριφοράς για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Για την εμφάνιση των διαφημίσεων από τους διαφημιζόμενους ή τρίτους Συνεργάτες και Προμηθευτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταστήσουμε σαφές ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε θα μεταφερθούν σε συνεργάτη. Θα έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τα δεδομένα σας αν δεν το επιθυμείτε.

Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούμε ή δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνονται ηλεκτρονικά με τρόπους που δεν σχετίζονται με αυτές που περιγράφονται παραπάνω.

Ορισμένες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση IP της συσκευής σας, η ιστοσελίδα που βρίσκεστε κλπ, μπορούν να μοιραστούν με τους παρακάτω Συνεργάτες που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες μας και απαγορεύεται η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οι Συνεργάτες αυτοί ειναι:

 • Google (εμφάνιση διαφημίσεων και ανάλυση επισκεψιμότητας ιστότοπων),
 • Quantcast (ανάλυση επισκεψιμότητας ιστότοπων)
 • Facebook (ανάλυση προφίλ και επισκεψιμότητας)
 • Pinterest (διαμοιρασμός φωτογραφιών)
 • Twitter (διαμοιρασμός άρθρων)

Δείτε εδώ πως χρησιμοποιεί η Google τις πληροφορίες χρηστών που συλλέγει από τον Ιστότοπό μας.

Πόσο καιρό αποθηκεύονται οι πληροφορίες

Με εξαίρεση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), δεν αποθηκεύουμε καμία άλλη πληροφορία σχετικά με εσάς στις βάσεις δεδομένων μας. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται από τους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας μας με τη χρήση γενικώς αποδεκτών προτύπων ασφαλείας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Πολιτικές Διατήρησης Δεδομένων των Συνεργατών και Προμηθευτών Τεχνολογίας μας, παρακαλούμε διαβάστε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου στην ενότητα “Άσκηση των Δικαιωμάτων σας“.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) αποθηκεύεται στις βάσεις δεδομένων μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την λειτουργικότητα για την οποία ζητήθηκε. Για τη διαγραφή αυτής της πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας, δείτε την ενότητα “Πώς να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας”.

Τι θα συμβεί αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας

Η συναίνεση για να γίνει η συλλογή των πληροφοριών και των δεδομένα σας είναι προαιρετική. Ωστόσο, η μη παροχή αυτής της συγκατάθεσης μπορεί να εμποδίσει εμάς ή τους συνεργάτες μας να προσφέρουμε σε εσάς το περιεχόμενο μας.

Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ένα σχόλιο σας αν δεν μας δώσετε τη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτό γίνεται γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε προκειμένου α) να σταματήσουμε την κατάχρηση των πόρων μας από κακόβουλους χρήστες και β) να επικοινωνούμε μαζί σας π.χ. για να σας ενημερώνουμε για απαντήσεις στα σχόλιά σας ή για να σας απαντάμε στις ερωτήσεις σας.

Πώς να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας

Εάν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email από εμάς οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να το κάνετε απαντώντας σε κάποιο από τα email μας.

Επίσης, αν θέλετε να διαγράψουμε πλήρως τις πληροφορίες σας ή να ζητήσετε τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς, συμπληρώστε την φόρμα Επικοινωνίας.

Διαφορετικά, συνεχίζοντας να αλληλεπιδράτε με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τα προγράμματα μας, μας παρέχετε την άδεια να διαχειριστείτε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αν θέλετε να μάθετε και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες χρηστών που συλλέγουν οι Συνεργάτες μας, παρακαλούμε διαβάστε τις αντίστοιχες πολιτικές Απορρήτου στην παρακάτω ενότητα “Άσκηση των Δικαιωμάτων σας

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν είστε κάτοικος χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα και προστασίες βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου (GDPR 2016/679) σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

(i) να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας,

(ii) να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή,

(iii) να περιορίσετε την επεξεργασία των Πληροφοριών Χρήστη σας, και

(iv) κατά περίπτωση, στη φορητότητα των δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Πληροφοριών Χρήστη σας.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ιστότοπός μας δεν διατηρεί καμία πληροφορία σχετικά με εσάς, με εξαίρεση το email σας. Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας μας.

Παρακάτω είναι ο κατάλογος με τους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας που διαθέτουν πληροφορίες για εσάς. Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επισκεφθείτε τις αντίστοιχες πολιτικές τους:

Για να μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να σταματήσετε την εμφάνιση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος είτε από τους παραπάνω Προμηθευτές Τεχνολογίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε είτε από άλλες διαφημιστικές εταιρείες, μεταβαίνοντας στις ακόλουθες σελίδες:

Η εξαίρεσή σας από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες που παρατίθενται στους παραπάνω συνδέσμους θα σας εξαιρέσει από την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων από αυτές τις εταιρείες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε πλέον διαφημίσεις. Μπορεί να συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις, για παράδειγμα, με βάση τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεστε (δηλαδή διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα).

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση:

Λάβετε υπόψη ότι οι παραπάνω πλατφόρμες και εταιρείες σάς επιτρέπουν να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος που παρέχεται από τα μέλη τους στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Δηλαδή η εξαίρεση ισχύει μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή στην οποία το χρησιμοποιείτε.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Firefox και ζητήσετε την εξαίρεση σε κάποια από τις παραπάνω πλατφόρμες ή εταιρείες, τότε η εξαίρεση ισχύει μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox της συσκευής σας, όχι για άλλα προγράμματα περιήγησης ή συσκευές.

Για να εξαιρεθείτε από άλλα προγράμματα περιήγησης και συσκευές, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία εξαίρεσης στα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης και συσκευές.

Αν αποκλείσετε το cookies εξαίρεσης ή το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει τα cookies τρίτων (“third-party cookies”), τότε η εξαίρεσή σας ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική.

Εάν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα χρειαστεί να κάνετε εκ νέου αίτηση για εξαίρεση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια επέκταση προγράμματος περιήγησης που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις προτιμήσεις εξαίρεσης που έχετε ορίσει, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.aboutads.info/PMC .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή πώς χρησιμοποιούμε δεδομένα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μας μέσω του email info@musiclearn.gr.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από την Ημερομηνία Ενημέρωσης που εκτίθεται παρακάτω.

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό για να αντανακλά τυχον αλλαγές στις Υπηρεσίες μας ή για άλλους νομικούς και ρυθμιστικούς λόγους.

Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική μας, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη πολιτική στην παρούσα ιστοσελίδα.