Το Πεντάγραμμο

Το σύστημα γραφής της μουσικής προκειμένου να είναι ολοκληρωμένο πρέπει να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ύψος και τη διαδοχή των φθόγγων μιας μελωδικής γραμμής.

Για να είναι δυνατόν αυτό, τα φθογγόσημα της μουσικής γράφονται πάνω σε ένα σύστημα γραμμών και διαστημάτων, το οποίο ονομάζεται Πεντάγραμμο.

Το Πεντάγραμμο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα συντεταγμένων, όπου με βάση τη θέση στην οποία βρίσκεται ένα φθογγόσημο σημαίνεται το τονικό του ύψος και η θέση του στη μελωδική γραμμή.