Στιγμή Διαρκείας

Η διάρκεια μιας νότας μπορεί να παραταθεί πέρα από τον κανονικό χρόνο της με τη στιγμή διαρκείας. Αυτή σημειώνεται ως μια τελεία δεξιά από το εκάστοτε φθογγόσημο και του προσθέτει ακόμη τη μισή χρονική διάρκεια από την φυσιολογική του.

Έτσι το ολόκληρο θα παραταθεί κατά ένα μισό, το μισό κατά ένα τέταρτο, το τέταρτο κατά όγδοο, το όγδοο κατά δέκατο έκτο κ.ο.κ.

Στην παρτιτούρα που ακολουθεί υπάρχουν ανά δύο μέτρα παρεστιγμένες αξίες προς απλές. Μπορείτε έτσι να κάνετε μια πρώτη σύγκριση της διάρκειας των παρεστιγμένων με τις απλές αξίες και τις υποδιαιρέσεις τους. Ενεργοποιήστε το μετρονόμο, προκειμένου να αντιπαραβάλετε τη διάρκεια των αξιών με τον παλμό των μέτρων.

Στο μέτρο του παρεστιγμένου και απλού ολόκληρου θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει διαφορετική σήμανση του χρόνου. Στο σχετικό κεφάλαιο εξηγείται ο λόγος. 

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι μικρότερες αξίες, όπως τα παρεστιγμένα τριακοστά δεύτερα, μειώστε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Η στιγμή διαρκείας μπορεί να διπλασιαστεί (δις παρεστιγμένο), συντηρώντας τη διάρκεια ενός φθογγοσήμου για επιπλέον τη μισή διάρκεια της πρώτης στιγμής ή το 1/4 της αρχικής διάρκειας.

Οπότε το ολόκληρο θα αποκτήσει διάρκεια ενός μισού κι ενός τετάρτου ακόμα, το μισό ενός τετάρτου κι ενός ογδόου, το τέταρτο ενός ογδόου κι ενός δεκάτου έκτου κ.ο.κ.

Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα δις παρεστιγμένων και απλών αξιών σε μέτρα εναλλάξ.

Τα παρεστιγμένα προορίζονται για χρήση αποκλειστικά εντός ενός μέτρου, δηλαδή μια παρεστιγμένη νότα δε θα καταλάβει ποτέ χρόνο από τα επόμενα μέτρα.

Υφίσταται απόλυτη ισοδυναμία σε χρονικές αξίες που είναι ενωμένες με σύζευξη διαρκείας και παρεστιγμένα, αρκεί στην πρώτη περίπτωση να περιλαμβάνονται ακριβώς αυτές οι αξίες που θα καθορίζονταν αλλιώς από τη στιγμή διαρκείας. Επιπλέον και τα παρεστιγμένα μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους.

Για την ευκολότερη κατανόηση, μάλιστα, της χρονικής διάρκειας των παρεστιγμένων είθισται, να γράφονται αναλυτικά ως φθογγόσημα ενωμένα με συζεύξεις διαρκείας, κατά τα πρώιμα στάδια μελέτης.

Στην επόμενη παρτιτούρα υπάρχουν οι αντιστοιχίες παρεστιγμένων με συζευγμένα φθογγόσημα.

Το πρώτο μέτρο θα παρατηρήσετε ότι ορίζεται από διαφορετικό κλάσμα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό συμβαίνει γιατί το ολόκληρο παρεστιγμένο θα υπερέβαινε τη μέγιστη χρονική αξία που είναι δυνατόν να περιληφθεί σε ένα μέτρο 4/4. Διαβάστε αναλυτικά για το μουσικό μέτρο στην αντίστοιχη ενότητα.

Ακολουθούν παρεστιγμένα σε αντιπαραβολή με δις παρεστιγμένα και τις αναλύσεις τους σε συζευγμένα φθογγόσημα. Στο τελευταίο μέτρο των γραμμών που βρίσκονται τα διπλά παρεστιγμένα δεν γράφτηκε κάποιο φθογγόσημο, γιατί ένα δις παρεστιγμένο τριακοστό δεύτερο θα προϋπέθετε την ύπαρξη χρονικής αξίας μικρότερης του εξηκοστού τετάρτου, κάτι το οποίο δε συνηθίζεται.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σε όλες τις παρτιτούρες μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μετρονόμο και να αυξομειώσετε τις εντάσεις των φωνών. Αναλυτικά η χρήση τους στις Οδηγίες Χρήσης Παρτιτούρας.

Αρχική Σελίδα | Περισσότερα Μαθήματα

Το Music/Learn είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία της μουσικής.

Μέσα από διαδραστικό υλικό μπορείτε να προσεγγίσετε έννοιες της θεωρίας και της αρμονίας, να εξασκηθείτε στη μουσική ανάγνωση και να μελετήσετε γνωστά μουσικά κομμάτια.

Αναπτύχθηκε από τον Παναγιώτη Κατωπόδη, εθνομουσικολόγο, παραγωγό και καθηγητή μουσικής.

Για online μαθήματα και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 698 30 78 262.